Υπηρεσίες

Το προσωπικό της Progress Advissors απαρτίζεται από Συμβούλους με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και επαγγελματική γνώση στο αντικείμενο τους, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου των στελεχών μας, θεωρώντας ότι είναι μονόδρομος για την παρακολούθηση των συνεχών εξελίξεων και με στόχο τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

 

Οι ανθρώπινοι πόροι της εταιρείας σε συνδυασμό με τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία που κατέχει, προσδίδουν τα απαραίτητα εχέγγυα για την εκπόνηση ενός άρτια δομημένου Επιχειρηματικού Σχεδίου, που οδηγεί αυτόματα στην επιτυχή υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης και την έγκριση της ενίσχυσής της.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Progress Advissors στα πλαίσια υποβολής και υλοποίησης επενδυτικής πρότασης προβλέπεται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες ανά Στάδιο, ήτοι:

Στάδιο Ι : Εκπόνηση μελέτης και υποβολή επενδυτικής πρότασης, που περιλαμβάνει:

 • Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για τη συγκρότηση του φακέλου οικονομοτεχνικής μελέτης
 • Έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο φορέας της επένδυσης
 • Επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία του φακέλου
 • Τεχνική Περιγραφή του έργου
 • Προσδιορισμός του χρηματοδοτικού σχήματος
 • Εκπόνηση Μελέτης βιωσιμότητας του έργου σύμφωνα με τα  πρότυπα που απαιτεί το εκάστοτε πρόγραμμα ενίσχυσης
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της επένδυσης της επένδυσης σε βάθος πενταετίας ή δεκαετίας (Ανάλυση Αριθμοδεικτών, IRR, NPV, payback period)
 • Αξιολόγηση των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο, ενδεχόμενες αναπροσαρμογές της αρχικής ιδέας και οριστικοποίηση του προς υπαγωγή έργου
 • Εκπόνηση των αναγκαίων τεχνικών, οικονομικών και λοιπών μελετών / εκθέσεων καθώς και κάθε άλλου υλικού τεκμηρίωσης που απαιτείται
 • Συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Σύνταξη των απαραίτητων Εντύπων του Προγράμματος σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή
 • Κατάθεση του πλήρους φακέλου αίτησης υπαγωγής στους αρμόδιους φορείς υποδοχής
 • Παροχή στοιχείων και πληροφοριών στον αρμόδιο αξιολογητή για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης του φακέλου
 

Στάδιο ΙΙ: Παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη του οικονομικού αντικειμένου σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η υποστήριξη κατά την εκτέλεση του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου περιλαμβάνει:

 • Έλεγχος των παραστατικών και παρακολούθηση υλοποίησης της επένδυσης (σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και τους όρους της απόφασης έγκρισης όπως έχει εκδοθεί από τον Φορέα Διαχείρισης της ενίσχυσης)
 • Υποβολή αιτημάτων τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου σύμφωνα με την εξέλιξη της υλοποίησης του έργου
 • Σύνταξη και Υποβολή Εκθέσεων και αιτημάτων ενδιάμεσου ελέγχου κατά την πορεία υλοποίησης του έργου
 • Σύνταξη της μελέτης ολοκλήρωσης του έργου, της τεχνικής περιγραφής και της οικονομικής έκθεσης τελικού ελέγχου
 • Συμπλήρωση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών αρχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
 • Έλεγχος εφοδιασμού φορέα της επένδυσης με τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις για έννομη λειτουργία του
 • Έλεγχος δικαιολογητικών εκταμίευσης