Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η Progress Advissors δραστηριοποιείται ενεργά στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Η ποιότητα, κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του. Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή του και τον τρόπο λειτουργίας του.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Εντούτοις καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από οργανισμούς που εφαρμόζουν το πρότυπο σε όλες και όχι σε μεμονωμένες θέσεις ή δραστηριότητες.

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000, και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, με στόχο να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι μεταξύ άλλων:

 • Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και η διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου
 • Η προσέλκυση επενδύσεων
 • Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
 • Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων
 • Η ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, η αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και η μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και εγκατάσταση των ακόλουθων συστημάτων:

 • ISO 9001:2015 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 14001:2015 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • ISO 22000:2005 (HACCP) - Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)
 • ISO 39001:2012 - Σύστημα για την Οδική Ασφάλεια
 • OHSAS 18001:2007 - Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία
 • ISO 17025:2005 - Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων
 • ISO 27001:2013 - Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών
 • ISO 13485:2003 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Προϊόντα για Ιατρική Χρήση
 • ΚΠΑ (CAF) - Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης - Common Assessment Framework
 • EFQM - Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας