Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός (Strategic planning) είναι μια διαδικασία ενός οργανισμού για να καθορίσει και να υλοποιήσει την στρατηγική του, ή την κατεύθυνση και την λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων.

Σε αυτούς τους πόρους συμπεριλαμβάνονται το κεφαλαίο και οι άνθρώποι, για να συνεχίσει αυτή τη στρατηγική στην πραγματοποίηση του οράματος (Vision).

Προκειμένου να καθορίσει πού πηγαίνει, ο οργανισμός πρέπει να γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται. Τότε προσδιορίζει που θέλει να πάει και πώς θα φτάσει εκεί. Το έγγραφο που προκύπτει από αυτή την διαδικασία ονομάζεται «Στρατηγικό Σχέδιο».

Αν και ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική αποτύπωση της μακροπρόθεσμης κατεύθυνσης της εταιρείας, δεν μπορεί κανείς να τον χρησιμοποιήσει για να προβλέψει αξιόπιστα πως θα εξελιχθεί η αγορά και ποια θέματα θα εμφανιστούν στο άμεσο μέλλον.

Ως εκ τούτου, με το «στρατηγικό σχέδιο» η στρατηγική καινοτομία και η σταδιακή βελτίωση πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για έναν οργανισμό, για να επιβιώσει στο ταραχώδες επιχειρηματικό κλίμα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί την επίσημη εξέταση της μελλοντικής πορείας ενός οργανισμού.

Η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου θεωρείται ως μια διαδικασία που καθορίζει που πηγαίνει ένας οργανισμός σε 3 έως 5 χρόνια.

 

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται

Σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν είτε τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και την επαναχάραξη των μέσων για την επίτευξη τους, είτε την επέκταση της δραστηριότητάς τους σε μια νέα γεωγραφική αγορά (εξαγωγές), είτε τέλος επιθυμούν την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά.

 

Στόχος μας είναι πάντα:

Η διατήρηση ή βελτίωση της θέσης των πελατών μας στην αγορά.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού σκιαγραφούμε την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης και συντάσσουμε SWOT και PEST αναλύσεις. Χρησιμοποιούμε εργαλεία που προσδιορίζουν τόσο τα ποσοτικά, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους περιβάλλοντος.

Επίσης, εντοπίζουμε και τις ευκαιρίες ανάπτυξης της εταιρίας βελτιστοποιώντας τους υφιστάμενους πόρους της.

Τέλος, με βάση ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα εκπονούμε το σχέδιο δράσης εξατομικευμένο για την κάθε επιχείρηση.

 • Επιβλέπουμε την εφαρμογή και υλοποίησή του σχεδίου που έχουμε συμφωνήσει με τον πελάτη μας.
 • Αξιολογούμε το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και καθορίζουμε προϊοντική στρατηγική, που κατά περίπτωση, περιλαμβάνει και διεύρυνση ή ανάπτυξη νέων προϊόντων.
 • Αναπτύσσουμε concept για αποτελεσματικό product και brand management.
 • Βελτιστοποιούμε την απόδοση των δικτύων διανομής των προϊόντων παρακολουθώντας ή διεκπεραιώνοντας όλη τη διαδικασία σχεδιασμού επιλογής και διαπραγμάτευσης.
 • Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, εποπτεύουμε και ελέγχουμε.
 • Συνοπτική περιγραφή υπηρεσίας:
 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος (PEST Analysis)
 • Ανάλυση δυνατών σημείων και αδυναμιών (SWOT Analysis)
 • Ανάλυση/επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για την επιχείρηση
 • Εκπόνηση αναλυτικού business plan
 • Εκπόνηση αναλυτικής μελέτης βιωσιμότητας της επιχείρησης ή της νέας δραστηριότητας
 • Εκπόνηση ολοκληρωμένου Marketing Plan για την προώθηση της εταίρους ή του προϊόντος