Έρευνα Αγοράς

Η τεκμηριωμένη έρευνα αγοράς είναι η «ακτινογραφία» της αγοράς και η πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας ή της ανταπόκρισης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Στόχος είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την πορεία και τη δραστηριότητά τους βασισμένες στα αντικειμενικά δεδομένα της έρευνας και όχι στη λιγότερο ή περισσότερο ακριβή διαίσθηση των στελεχών της ή στην τύχη.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

✓ Έρευνες αγοράς ποιοτικού τύπου

✓ Καταγραφή και ανάλυση καταναλωτικών συνηθειών & συμπεριφορών / περιοχή / ομάδα

✓ Έρευνα ικανοποίησης πελατών / καταναλωτών / χρηστών (customer satisfaction surveys)

✓ Έρευνα νέων προϊόντων - Καταγραφή & Ανάλυση

✓ Έρευνες χαρακτηριστικών αποδοχής - απόρριψης

✓ Έρευνα καταλληλότητας εγκατάστασης σημείου

✓ Αποτύπωση - Ανάλυση ανταγωνισμού / προϊόντων / υπηρεσιών στις χώρες - ομάδες στόχους

✓ Αξιολόγηση πελατών - προμηθευτών

 

 Financing

 

Η συνεργασία μας με επενδυτικά funds εσωτερικού και εξωτερικού μπορεί υπό προϋποθέσεις να εξασφαλίσει σημαντική κεφαλαιακή υποστήριξη.

Αυτή η υποστήριξη μπορεί να φτάσει από απλή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο έως τη συνολική εξαγορά ενός επιχειρηματικού σχήματος. Ακόμα και την αγορά κτίσματος (ξενοδοχείου, βιομηχανοστασίου ή χώρου εγκατάστασης) Αναλαμβάνουμε την Εταιρική Παρουσίαση, τις Διαπραγματεύσεις, την πλήρη Νομική και Οικονομική Υποστήριξη.

I. Προετοιμασία φακέλου αίτησης συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού σχεδίου για την εξασφάλιση δανειακών κεφαλαίων

II. Αναδιάρθρωση δανείου (Εξασφάλιση εφικτών και βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης προσφέροντας τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους, επιταχύνοντας παράλληλα μείωση του υπολοίπου του δανεισμού σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα και εξασφαλίζοντας την τήρηση ενός βιώσιμου επενδυτικού σχεδίου, ήτοι:

  • Μόνιμη μείωση της δόσης, με παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου
  • Ενσωμάτωση των δόσεων σε καθυστέρηση στο δάνειο για αποπληρωμή κατά την εναπομένουσα διάρκεια του δανείου
  • Μικρή περίοδος χάριτος με αποπληρωμή των τόκων μόνο
  • Διαχωρισμό του δανείου, σε δύο μέρη: Ένα μέρος του δανείου να αποπληρώνεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής. Το άλλο να μεταφέρεται σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία για αποπληρωμή
  • Μετατροπή του δανείου από ξένο νόμισμα σε δάνειο σε ευρώ
  • Ενοποίηση των δανείων σε ένα νέο δάνειο
  • Συνδυασμό δύο ή περισσότερων επιλογών
  • Επαναδιαπραγμάτευση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων