Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη μας επιχείρησης στην προσπάθειά της να εδραιώσει τη θέση της στο σύγχρονο και ευμετάβλητο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας υποστηρίζουν, τεκμηριώνουν και βοηθούν με τον αρτιότερο τρόπο κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια της επιχείρησης. Το φάσμα των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων ξεκινάει από το Στρατηγικό Σχεδιασμό  μίας νέας επιχείρησης ή τον σχεδιασμό ενός νέου επιχειρηματικού πλάνου (Business Plan) .

Επιπλέον, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες ανήκουν η Έρευνα Αγοράς  και η Μελέτη Κλάδου για την επιλογή της κατάλληλης αγοράς και την βελτιστοποίηση της τοποθέτησης του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας στην επιλεγμένη αγορά.

Το Branding ή το re-Branding ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, ώστε να αποκτήσει ταυτότητα στην αγορά. Συμπληρωματικά ή ανεξάρτητα από το Branding η Progress Advissors μπορεί να παρέχει υποστήριξη και στον τομέα του Βιομηχανικού Σχεδιασμού, ώστε κάποιο προϊόν να καλύπτει κάποιες προϋποθέσεις είτε να κερδίσει νέα ώθηση στην αγορά. Η συσκευασία του προϊόντος παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην κατάκτηση μεριδίου της εγχώριας αγοράς ή της αγοράς του εξωτερικού, τόσο από άποψη marketing, όσο και από άποψη πρακτικών απαιτήσεων που πρέπει να καλύπτονται.

Τέλος, η εταιρεία μας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης στον τομέα του Marketing. Μπορεί να σχεδιάσει αλλά και να επιμεληθεί της υλοποίησης ενός πλήρους  Marketing Plan. Από τον καθορισμό των στόχων και το συνολικό σχεδιασμό, μέχρι την υλοποίηση της κάθε καμπάνιας προώθησης της επιχείρησης, η Progress Advissors μπορεί να εγγυηθεί την αρτιότερη υποστήριξη από εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες.