Ανάπτυξη Εξαγωγών

Η συμβουλευτική μας υποστήριξη δεν περιορίζεται σε επίπεδο μελέτης μόνο, αλλά πέρα από τη μελέτη, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σε συνεργασία με τους πελάτες μας συγκεκριμένες ενέργειες με τις οποίες δημιουργούμε για τους πελάτες μας ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, για επιτυχημένη είσοδο και εδραίωση στην ξένη αγορά – στόχο.

 

Η συμβουλευτική μας υποστήριξη έχει στόχο να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα και να συνεργαστούμε με την επιχείρηση κατά την υλοποίηση των ενεργειών.

1. Σε ποιες αγορές θα στοχεύσει η επιχείρηση ;

2. Είναι αναγκαίες τροποποιήσεις στο προϊόν προκειμένου να πετύχει στις αγορές του εξωτερικού ;

3. Πως θα δημιουργήσουμε – αναπτύξουμε πελατολόγιο στην κάθε χώρα ;

4. Πως πρέπει να διεισδύσει η επιχείρηση εκεί ;

5. Πώς να ’’τοποθετήσει’’ το προϊόν της εκεί ;

 

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

● Εκπόνηση στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης εξαγωγών

● Καθοδήγηση επιλογής αγοράς – στόχου

● Ανάλυση και κατάρτιση πλάνου εξαγωγικού μάρκετινγκ

● Ανάπτυξη και καθοδήγηση “τοποθέτησης” στις ξένες αγορές

● Διαχείριση και προσαρμογή προϊοντικού χαρτοφυλακίου

● Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου υπηρεσιών

● Δημιουργία ενδοϋπηρεσιακών δομών υποστήριξης εξαγωγών Branding / Re – branding