ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

 

Ενισχύονται πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις που συστήνονται από ανέργους ή μισθωτούς (κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης) για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), καθώς και υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Κατηγορία Δικαιούχων Α (60% του προϋπολογισμού της Δράσης) - Νέες Επιχειρήσεις που συστήνονται από τις παρακάτω κατηγορίες ωφελούμενων πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι:

 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοιστα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

ή

 • Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης)

ή

 • Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι)οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β (40% του προϋπολογισμού της Δράσης) – Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από τους προαναφερθέντες υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.

Συνεργασίες μεταξύ των ωφελούμενων

Πριμοδοτείται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ μικρών επιχειρήσεωνμε την προϋπόθεση της συμμετοχής των ωφελουμένων με ίσα εταιρικά μερίδια.

Επισημαίνεται ότι τα νέα επιχειρηματικά σχήματα που συστήνονται αποκλειστικά και μόνο, από υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες κατά την υποβολή, θα εντάσσονται στην κατηγορία Δικαιούχων Β.

Διευκρινίζεται ότι καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, οι ωφελούμενοι / δικαιούχοι των κατηγοριών Α και Β θα πρέπει να διαθέτουν μόνο συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), επιλέξιμους ΚΑΔ και επιπλέον να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Δυνητικών Δικαιούχων(σωρευτικά)

 • Να έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή να είναι κάτοχοι βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, συναφούς με την δραστηριότητα του επιχειρηματικού σχεδίου. Επίσης, γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και οι απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.
 • Κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να είναι είτε άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, είτε μισθωτοί.
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€για το οικογενειακό εισόδημα. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση επιχειρηματικής δραστηριότητας ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000€.
 • Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνομορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008). Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα.
 • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου).
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος), επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων.
 • Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο από τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις εντός του έτους 2017, ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων. Επιπροσθέτως, δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Δράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β’ κύκλο της Δράσης.
 • Να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως επίσης και να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου (και κατά την υποβολή της αίτησης στην Κατηγορία Δικαιούχων Β). Ο περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει μόνο στις περιπτώσεις των εταίρων/μελών ΚΟΙΝΣΕΠ οι οποίοι θα απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) που θα επιχορηγηθούν από τη Δράση.
 • Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν ή να ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό.
 • Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη έναρξη της ατομικής επιχείρησής τους μετά την 01/01/1995έως και την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής κάθε περιόδου υποβολών στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης (για την Κατηγορία Δικαιούχων Β).
 • Μετά την 1/1/2006 και μέχρι και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να δραστηριοποιούνται συνεχόμενα ως ατομικοί επιχειρηματίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών). Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου (για την Κατηγορία Δικαιούχων Β).

 

 

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης

Όρια προϋπολογισμού

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000€ έως 25.000€.

Το ανώτατο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των 25.000€ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων/ωφελούμενων, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως και 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων ωφελούμενων έως και 50.000€.

Δύναται να προκαταβληθεί έως το 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμούμε την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Επιλέξιμες δαπάνες

Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου

1

Λειτουργικά (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες)

60%

2

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)

20%

3

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: σχεδιασμός και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας)

10%

4

Προμήθεια αναλωσίμων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων για επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα)

15%

5

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

30%

6

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας

12.000€

7

Αποσβέσεις παγίων11/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού12

20% ΕΚΤ

χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας

8

Αγορά13/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 14/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

40%

με χρήση ρήτρας ευελιξίας

 

Περίοδος υποβολής

Στην παρούσα Δράση προβλέπονται τρείς (3) διαφορετικές περίοδοι υποβολής

 • Για την πρώτη περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά τη 05/07/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 09/08/2017
 • Για τη δεύτερη περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά τη 06/09/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 11/10/2017
 • Για τη τρίτη περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά τη 08/11/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 13/12/2017

 

Για να δείτε την Σύνοψη του Προγράμματος πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πατήστε εδώ.

        Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

 

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις προκήρυξης των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων «Γενικής Επιχειρηματικότητας», «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ», «Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους» του Νέου Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016 με ποσοστά ενίσχυσης έως 55%.

Για τα καθεστώτα "Γενικής Επιχειρηματικότητας" και "Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ" η περίοδος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι από τις 19 Οκτωβρίου 2016 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2016.

Για τα καθεστώτα "Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού" και "Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους" η περίοδος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι από τις 19 Οκτωβρίου 2016 έως τις 28 Απριλίου 2017 (σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός).

 

Δικαιούχοι ενισχύσεων (νομική μορφή)

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. ατομική επιχείρηση

β. εμπορική εταιρεία

γ. συνεταιρισμός

δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α΄ 78),

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό κάποιες προϋποθέσεις)

 

Ενισχυόμενοι Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας

Σε καθεστώς ενίσχυσης υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τις παρακάτω δραστηριότητες, ήτοι:

 • ΚΑΔ 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (Αναμένεται σχετική απόφαση για να καθοριστούν οι προδιαγραφές κλπ)
 • ΚΑΔ 02. Δασοκομία και υλοτομία (Αναμένεται σχετική απόφαση για να καθοριστούν οι προδιαγραφές κλπ)
 • ΚΑΔ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (Αναμένεται σχετική απόφαση για να καθοριστούν οι προδιαγραφές κλπ)
 • ΚΑΔ 10-33. Μεταποίηση
 • ΚΑΔ 35. Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας (συγκεκριμένες κατηγορίες)
 • ΚΑΔ 37. Επεξεργασία λυμάτων
 • ΚΑΔ 38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
 • ΚΑΔ 39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
 • ΚΑΔ 49. Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (συγκεκριμένες κατηγορίες)
 • ΚΑΔ 52.22.11.05. Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
 • ΚΑΔ 52.22.11.06. Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
 • ΚΑΔ 52.29.19.03. Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)
 • ΚΑΔ 55. Καταλύματα (συγκεκριμένες κατηγορίες)
 • ΚΑΔ 58. Εκδοτικές δραστηριότητες
 • ΚΑΔ 59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 • ΚΑΔ 61. Τηλεπικοινωνίες
 • ΚΑΔ 62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
 • ΚΑΔ 63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
 • ΚΑΔ 74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
 • ΚΑΔ 91.01.11. Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
 • ΚΑΔ 91.02. Δραστηριότητες μουσείων

 

Ίδια συμμετοχή

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

 

Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για την υπαγωγή ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

• 50.000€ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ,

• 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

• 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις

• 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για επιχειρηματικές συστάδες (cluster)

• 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου

Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος θα πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. δημιουργία νέας μονάδας,

β. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,

γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,

δ. θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών, προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί,

ε. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά μέρους ή του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού επιχείρησης που έχει προβεί σε παύση εργασιών μόνο για ΜΜΕ (υπό προϋποθέσεις)
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της επιχείρησης
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου εξοπλισμού με την προϋπόθεση να περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά την λήξη της σύμβασης
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (εκτός κτιριακών και μηχανολογικού εξοπλισμού)
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
Μισθολογικό κόστος

Το μισθολογικό κόστος αφορά την νέα απασχόληση που προκύπτει ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Λοιπές κατηγορίες δαπανών
 • Αμοιβές συμβούλων μόνο για νέες ΜΜΕ
 • Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ
 • Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας
 • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

 

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα από την Κομισιόν όπως παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στα πλαίσια ενημέρωσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

ΜΕΓΑΛΕΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ

 

Κύκλος Εργασιών > 50.000.000€, Ισολογισμός > 43.000.000€ και απασχόληση > 250 ΕΜΕ

Κύκλος Εργασιών ≤ 50.000.000€, Ισολογισμός ≤ 43.000.000€ και απασχόληση < 250 ΕΜΕ

Κύκλος Εργασιών και Ισολογισμός ≤ 10.000.000€ και απασχόληση < 50 ΕΜΕ )

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

35%

45%

55%

Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Ηπείρου

35%

45%

55%

Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

Δυτικής Μακεδονίας

25%

35%

45%

Ιονίων Νήσων

25%

35%

45%

Κρήτης

25%

35%

45%

Στερεάς Ελλάδας

25%

35%

45%

Αττικής

20%

30%

40%

Νοτίου Αιγαίου

20%

30%

40%

 

 

 

 

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή,

β) επιχορήγηση,

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (μέγιστη διάρκεια 7 έτη)

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους (νέες θέσεις εργασίας),

ε) σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος,

στ) χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

 

Καθεστώτα ενίσχυσης

• Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού (άμεση αξιολόγηση με την υποβολή)

• Γενική Επιχειρηματικότητα

• Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

• Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

• Συνέργειες και δικτυώσεις

• Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

• Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια αλυσίδες αξίας

• Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Δείτε την προκήρυξη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου : Ν. 4399/2016 εδώ

 

 

 

1.3 Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπομέτρο 4.2 ¨Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων¨

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1190/4-4-2017 η Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020».

Στόχος
Το υπομέτρο αφορά στη στήριξη των δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων:

 1. Την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων.
 2. Την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 3. Τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προστασία της ανθρώπινης υγείας.
 4. Τη διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στο μέτρο της μεταποίησης, προκειμένου να αυξήσουν το εισόδημά τους και να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.
 5. Την παραγωγή και τη διάθεση πιο ανταγωνιστικών ποιοτικών προϊόντων, προκειμένου να ενισχυθούν οι τοπικές αγορές και η τοπική ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στην ύπαιθρο.


Ενισχυόμενες Δράσεις
Το μέτρο αποτελείται από τις εξής δράσεις:

α) ΔΡΑΣΗ 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)».
β) ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)».
γ) ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες όπως αυτοί ορίζονται στον ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά».

Κλάδοι ενίσχυσης
Οι κλάδοι που ενισχύονται είναι οι εξής:

Δράση 4.2.1
α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
β) Γάλα
γ) Αυγά
δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα
ε) Ζωοτροφές
στ) Δημητριακά
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
η) Οίνος
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
ιβ) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό 
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες) 

Δράση 4.2.2
α) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
β) Ζυθοποιία
γ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
δ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
ε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων
στ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης
ζ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας)
η) Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
θ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
ι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα)
ια) Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες
ιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού

Δράση 4.2.3 (όταν το τελικό προϊόν είναι εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - γεωργικό προϊόν) :
α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
β) Γάλα
γ) Αυγά
δ) Σηροτροφία – σαλιγκάρια
ε) Ζωοτροφές
στ) Δημητριακά
ζ) Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
η) Άνθη
θ) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό
ι) Οίνος – Αμπελουργία
ια) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
ιδ) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
ιε) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
ιστ) Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης

Στους ανωτέρω κλάδους ενισχύονται ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, και μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδότηση μέσω της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς ανά τομέα και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

Δικαιούχοι
ΔΡΑΣΗ 4.2.1 «Ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις.
ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Ενισχύονται επαγγελματίες αγρότες (ατομικές επιχειρήσεις) όπως αυτοί ορίζονται βάσει του Ν. 3874/2010 και των λοιπών τροποποιήσεων που ακολούθησαν και όπως κάθε φορά ισχύει.

Στις Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης, η οποία έχει την υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Όρια προϋπολογισμού

Δράση

Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός

4.2.1

100.000,00€

10.000.000,00€

4.2.2

100.000,00€

5.000.000,00€

4.2.3

50.000,00€

300.000,00€


Ένταση ενίσχυσης
Α) Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.1 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:


Κατηγοριοποίηση Περιφέρειας

Ποσοστό επιδότησης

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

75%

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

50%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

40%


Στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%.

Β) Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.2 καθορίζεται ως εξής:

 • για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως και 300.000€ η ενίσχυση εμπίπτει στους περιορισμούς του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis) και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.
 • για έργα άνω των 300.000€ η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των περιφερειών στον εν ισχύ εγκεκριμένο από την ΕΕ περιφερειακό χάρτη, όπως ισχύει κάθε φορά.


Γ) Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.3:

 • όταν το τελικό προϊόν είναι εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Κατηγοριοποίηση Περιφέρειας

Ποσοστό επιδότησης

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

75%

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

50%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

40%

 

 • όταν το τελικό προϊόν είναι εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτει στους περιορισμούς του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis) και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.


Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %.
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.
 4. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
  1. Οχήματα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο
  2. Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
 5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.
 6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).